วันที่ปัจจุบัน : 22/12/2014 เวลา 09:22
amnat.info
google
 
 
 
 
รูปแบบการสืบค้นเบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ

เบอร์โทรองค์กร : 0-45xx-xxxx แฟกส์ : 0-45xx xxxx ,มหาดไทย : 44111
เบอร์โทรบ้านพัก: 0-45xx-xxxx ,มือถือ : 00-0000-0000
  คำค้น : ค้นตาม
พบรายการทั้งหมด :535 รายการ
  นายถาวร สีทน รองผู้อำนวยการ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  โรงเรียนอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9579-2816
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสมชัย พลรักษ์ รองผู้อำนวยการ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  โรงเรียนอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9716-5235
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายอรรณพ จันทะโสม รองผู้อำนวยการ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  โรงเรียนอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1966-5396
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายทวี ชัยปัญญา รองผู้อำนวยการ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  โรงเรียนอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1068-3380
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายมานะ ด้วงทวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1987   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6460-4353
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  ร้อยตรีประภาส มองเพชร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1955-7090
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายพัสกร คำเพราะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-5774-5535
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสมปอง ทองศรี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1547-1108
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  จังหวัดอำนาจเจริญ (กศน.อจ.) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1912   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : -
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  - ผู้อำนวยการสำนักงาน สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1912 ต่อ 18   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1878-8515
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1912 ต่อ 15   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6870-6374
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางเรณู สังข์ขาว กลุ่มอำนวยการ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1912 ต่อ 16   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6724-2308
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางประครอง บุญหลาย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1912 ต่อ 13   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6753-1689
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางแสงเพ็ญ โล่ห์คำ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1912 ต่อ 12   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6274-6309
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสาวณิชาภัทร หัตถะมา กลุ่มส่งเสริมภาคเครือข่าย สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1912 ต่อ 11   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-7872-5452
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางวธูสิริ ตันมูล กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1912 ต่อ 11   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6228-4784
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายศักดิ์สิทธิ์ มีทอง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1912 ต่อ 11   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-5418-4132
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4551-1131   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: 0-4545-2310 ,มือถือ : 08-1760-7197
  Email : somtob1234@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายสุนันท์ หอมหวน รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงานบุคลากร สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: 0-4545-2313 ,มือถือ : 08-6550-3644
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายธำรงค์ ขมิ้นทอง รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-1120-3554
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายอำนาจ บุดดาวงศ์ รอง ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: 0-4545-1940 ,มือถือ : 08-1071-2502
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3043   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-5225-2629
  Email : psecamnat@gmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายธนวรรษ ชิณโชติ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3043   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-6642-8845
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4554-9004   แฟกส์ : 0-4554-9001   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-5774-5535
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายพลทวิช จันทรโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-5850-8866
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายธวัชชัย จารุจิตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-5203-0230
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายโสภา คล่องดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
  เบอร์โทรองค์กร : -   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9943-9472
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายวาสนา ทองแลง (รก.) หัวหน้าสาขาวิทยบริการ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3515   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9454-9174
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 
  นายบุญสนอง บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตอำนาจเจริญ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการจังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4552-3211   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: 0-4552-3211 ,มือถือ : 08-1913-2193
  Email : mahidol_amnat@hotmail.com ,เว็บไซต์ : -
 
  นายกิตติพงษ์ ขันตี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ    
  สำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ
  เบอร์โทรองค์กร : 0-4545-2020หรือ0-4545-2023   แฟกส์ : -   ,มหาดไทย : -
  เบอร์โทรบ้านพัก: - ,มือถือ : 08-9284-0937
  Email : - ,เว็บไซต์ : -
 

13 of 18   หน้าแรกสุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 หน้าท้ายสุด

 
 
   About us    Services    Social Networking    Link    Poc
 
 
 
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญู่ : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
เริ่มพัฒนา 5 ธันวาคม 2552 ,
ปรับปรุงล่าสุด 12 กันยายน 2556 , ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์จังหวัดอำนาเจริญ : E-mail: amnatcharoen@moi.go.th
เว็บไซต์นี่้จะแสดงผลได้ดี ด้วยความละเอียดของหน้าจอ Screen Resolution: 1024x768 pixels